Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Aanmelden

Een jongere wordt bij ons aangemeld met een Machtiging Gesloten Jeugdzorg, een besluit van de kinderrechter op verzoek van Bureau Jeugdzorg.
De aanmelding verloopt via de coördinatoren gesloten jeugdzorg van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De gezinsvoogd meldt de jongere aan bij het Plaatsings Coördinatie Punt (onderdeel van BJZ).
Het Plaatsings Coördinatie Punt heeft overzicht over alle beschikbare plaatsen in de gesloten jeugdzorg en verwijst de jongere naar een Jeugdzorg plus instelling voor gesloten jeugdzorg (bijvoorbeeld JJC).
Het dossier wordt toegezonden aan het intaketeam van JJC; het intaketeam screent het dossier en neemt contact op met de gezinsvoogd voor verdere afstemming. Voor jongeren met orthopsychiatrische problemen geldt dezelfde procedure als voor jongeren die ondertoezicht staan en gesloten zorg nodig hebben.

Plaatsingscriteria

De jongeren die bij JJC verblijven:

  • vertonen openlijk agressief/oppositioneel gedrag en hebben problemen met hun omgeving (soms met een crimineel verleden of psychiatrisch co-morbiditeit);
  • ervaren een zekere lijdensdruk, van veranderbaarheid en leermogelijkheden;
  • hebben enige binding met ouders, gezin en maatschappij;
  • hebben argwaan, maar wijzen hulpverlening niet hard af.

Deze criteria komen uit het Plaatsingsprotocol civielrechtelijke jeugdigen in het gesloten jeugdaanbod. Dit protocol wordt landelijk gebruikt.

Gezinshulp (MDFT)

Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg kan indiceren voor gezinshulp. We raden aan om vooraf te overleggen met de therapeut of unitmanager van MDFT:  070 - 3571000 .

Meer informatie

Voor meer informatie over de plaatsingsvoorwaarden en aanmeldingsprocedure van JJC kunt u contact opnemen met het intaketeam via 070 - 3571000 .